Προστέθηκε η function ForceDirectories(const S: string): boolean

Διασφαλίζει ότι υπάρχουν όλοι οι κατάλογοι σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.
Οποιοδήποτε τμήμα δεν υπάρχει ήδη θα δημιουργηθεί.  Η λειτουργία μπορεί να αποτύχει εάν
ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία για τη δημιουργία καταλόγων
τη δεδομένη διαδρομή.

Παράδειγμα:

procedure folder;
const
  CeBaseFolder = 'E:\mysoho\testFolder\';
var
  CeFolder: string;
begin
  CeFolder:= CeBaseFolder + IntToStr(YearOf(now)) + '_' + IntToStr(MonthOf(Now));
  ForceDirectories(CeFolder);
end;

function ReplaceForbitenChars(const S: string; newC: Char): string
Αντικαθιστά μη επιτρεπόμενους χαρακτήρες από μία String με νέο χαρακτήρα που ορίζουμε εμείς.
Παράδειγμα:

procedure fileName;
var
  s: string;
begin
  s:= 'ΑΛ6:99Α-1';
  s:= ReplaceForbitenChars(s, '_')+'.PDF';
end;