Η έκδοση 2.9 (ώς την 2.9.1.25) έχει τις παρακάτω αλλαγές

Χαρακτηριστικά έκδοσης 2.9.1.0
Νέα έκδοση στη βιβλιοθήκη διασύνδεσης με τον SQL server
Νέα λειτουργικότητα στα report (μη native σχεδίασης)
Controls
+ Αν εχει επιλεγεί EasySearch τα lookup control στην αναζήτηση στα πεδία string
Mini Browsers
+ Νεος mininrowser “mbrAmDoOpenItem” εμφανίζει μονο συναλλασόμενους που έχουν open item
MyDATA
* Αλλαγή της function mydata.GetCorrelatedDoc για υποστηριξη biginit
+ MyData υποστήριξη συναλλαγών εκκαθάρισης αγροτικών προιόντων
Open Item
* Φόρμα OpenItem, εργασία “Ανακατασκευή OpenItem“ αποκατάσταση της ορθής επιλογής συναλλαγών προς ανακατασκευή.
+ H ανακατασκευή OpenItem αν η συναλλαγή έχει ενημερώσει Γ.Λ. δεν τη διαγράφει.
Pivot
+ Νέο module MIS level 2 με υποστήριξη νεου κύβου “fastcube”
Report
* Οι “επιλογές αναφοράς” που θέτει ο χρήστης λαμβάνονται υπόψη σε κάθε εκτέλεση της εκτύπωσης (όχι μόνο στην πρώτη).
+ Διαχείριση πολλαπλών ενεργειών στο property ConnectTo στα report field
+ Στην επιλογή ομαδοποίησης επιτρέπεται η χρήση και πεδίων που χρησιμοποιούνται ως εσωτερική (από τον κατασκευαστή) ταξινόμηση.
+ Νέες κατηγορίες ειδών report OpenItem, ΕΛΟΔΙ
* Προστέθηκε φίλτρο περιγραφή είδους στην Καρτελα αποθηκης
+ Προστέθηκε φίλτρο επωνυμία πελάτη στην Καρτέλα πελάτη
* Στο σχεδιασμό report/action/pivot και σε οποιοδηποτε σημειο αναφεραι σε TableName/query δεν προστίθενται στο περιεχόμενο table‘[‘, ’]’αν το περιεχόμενο έχει ήδη ‘[]’ ή ‘“”’ δηλ [table] ή “table”.
Web Service/ Rest API
+ Νεα εφαρμογή TopValue Web Server Service
+ Νέο module TopValue REST API
Αποθήκη
+ Νέα έννοια στον πίνακα “κατηγορία ειδών” στο πεδίο “βασική κατηγορία ειδών” “Σχόλιο / πάντα μετασχηματίζεται” όταν επιλέγεται το είδος μετασχηματίζεται πάντα (δεν έχει την έννοια της εκκρεμής ποσότητας).
Γενικές λειτουργίες
+ Διαχείριση cLevelNoDef το Export περιλαμβάνει δεδομένα από όλους του πίνακες fields, captions κλπ.
* Νέο πεδίο Αριθμός ΓΕΜΗ σε παραμέτρους εταιρείας και στις φόρμες.
Ειδικές παράμετροι barcode
+ Υποστήρικη EAN18
Κοστολόγηση αποθεμάτων
+ Εμπορικη κοστολογηση ‘Μέση τιμή (μόνο τιμολογημένες συναλλαγές)’
Κρατήσεις – επιβαρύνσεις
+ Στις κρατήσεις/επιβαρύνσεις προστέθηκε επιλογή
α) το ποσό να περιλαμβάνει ΦΠΑ β) Οταν μερίζεται στα είδη στη σύνοψη να γίνεται (ανάλογη με το ποσοστό ΦΠΑ) εγγραφή καθαρής αξίας και ΦΠΑ.
+ Νέο πεδίο “τέλος ανακύκλωσης” στις κρατήσεις επιβαρύνσεις. Αν είναι αληθές τότε ο υπολογισμός πρέπει να αποθηκεύεται στο “πεδίο 1” ώστε να το λαμβάνει υπόψη η φορμα εκτύπωσης συναλλαγής.Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα είδη το πεδίο “Τέλος ανακύκλωσης” (ExtraChargeValue4) στη φόρμουλα υπολογισμού.
Λειτουργίες Scripting
+ Scripting Νεα “Function myFormatNum(n: Extended;decs: integer): string” για χρήση μορφοποίησης πεδίων σε περιπτώσεις που τα δεκαδικά διαφέρουν ανα γραμμή πχ σε φόρμες συναλλαγών δια ποσότητες ειδών
* script fix result of function StringReplace
+ New Scripting χειρισμός JSON format και Javascript Structures Object/Array
Μετασχηματισμοί
+ Στο μετασχηματισμό συναλλαγών μεταφέρονται τα πεδία μεταφορέας, μεταφόρτωση.
Συναλλαγές (γενικά)
+ Οι συναλλαγές επιτρέπουν καταχώρηση & μεταβολή σε οποιαδήποτε χρήση (στην καταχώρηση πρέπει το πεδίο χρήση να είναι κενό).
+ Ακύρωση συναλλαγής με restriction στην ημέρα: αν η ημερ. συστήματος διαφέρει της συναλλαγής περιμένει επιβεβαίωση του χρήστη
* Έλεγχος ίδιας αριθμησης κατα τη μεταβολή σε χειρόγραφης συναλλαγής
Φόρμες παραστατικών
+ Νέο module προδημιουργημένες φόρμες συναλλαγών με δυνατότητα απλής παραμετροοιησης επικεφαλίδων/υποσελιδου κλπ.