Δημιουργία Μ.Υ.Φ

Δημιουργία Μ.Υ.Φ

Δημιουργία Μ.Υ.Φ

Οδηγίες δημιουργίας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών προμηθευτών (Μ.Υ.Φ)

Η διαδικασία δημιουργίας  Μ.Υ.Φ. κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του νόμου 4223/31.12.2013 άρθρο 42.
Οι τροποποιήσεις αφορούν νέα πεδία και ή λειτουργία “Μηνιαία κατάσταση πελατών-προμηθευτών συναλλαγών Μ.Υ.Φ.”.

Παρακάτω περιγράφονται οι αλλαγές

1. Πελάτες

Προστέθηκε πεδίο “Εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.” µε τιμές “Όχι” για του πελάτες που δεν µμετέχουν (πχ Εξωτερικού) και “Κανονικά” για όσους µμετέχουν στα έσοδα. Μπορεί επίσης να μείνει κενό (μένει κενό σε καταχώρηση νέου πελάτη).

2. Προμηθευτές

Προστέθηκε πεδίο “Εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.” µε τιμές “Όχι” για του πελάτες που δεν μετέχουν (πχ Εξωτερικού) και για όσους μετέχουν στα έξοδα “Κανονικά” και “Μη υπόχρεος” (για ιδιώτες που εκδίδουν τιμολόγιο και μετέχουν µε το Α.Φ.Μ. τους αλλά µε ειδική ένδειξη). Μπορεί επίσης να μείνει κενό.

3. Λογαριασμοί
Προστέθηκαν τα εξής πεδία :
  α)Αθροίζεται στη Μ.Υ.Φ.” µε τιμές “ΝΑΙ”,”ΟΧΙ” και κενό. Αν η τιμή είναι “ΝΑΙ” τότε ο λογαριασμός αθροίζει την αξία του στη Μ.Υ.Φ. (καθαρή ή Φ.Π.Α.) σε κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνεται.
  β) Εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.” µε τιμές “Όχι” και “Συγκεντρωτικά στα έξοδα” μπορεί επίσης να µμείνει κενό. Αν συμπληρωθεί µε τιμή “Συγκεντρωτικά στα έξοδα” τότε σε κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνεται συμμετέχει ως αντισυμβαλλόμενος και µμεταφέρεται στο αρχείο στα συγκεντρωτικά έξοδα. Πρακτικά αφορά τις περιπτώσεις δαπανών µε Φ.Τ.Μ (κάτω των 100€) ή για λογαριασμό τρίτου ∆.Ε.Η. / ΕΥ∆ΑΠ ή ‘Έξοδα µε οποιοδήποτε παραστατικό το οποίο δεν περιέχει στοιχεία αντισυμβαλλομένου. ∆εν επιτρέπεται να συμπληρωθούν τιμές (εκτός του “ΟΧΙ”) και στα δύο αυτά πεδία.

4. Σειρές παραστατικών

Προστέθηκε το πεδίο “Αρ. μητρώου ΦΗΜ ” στο οποίο ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό δήλωσης της ταμιακής µμηχανής ή του φορολογικού μηχανισμού στο TaxisNet, σε κάθε σειρά που στην παραμετροποίηση της εφαρμογής έχει αντιστοιχιστεί µε την ταμιακή µμηχανή ή τον φορολογικό μηχανισμό. Το περιεχόμενο του πεδίου χρησιμοποιείται µόνο αν µια συναλλαγή έχει γίνει µε παραστατικό χαρακτηρισμένο “Λιανική µε ταμιακήκαι µε σειρά µε “Αρ. μητρώου ΦΗΜ

5. Σχεδιασμός παραστατικών

Προστέθηκε πεδίο “Μηνιαία Μ.Υ.Φ.” µε τιμές :

 • “Όχι” για συναλλαγές που δεν µμετέχουν (πχ Απόδειξη Είσπραξης)
 • “Λιανική” για τα παραστατικά που εκδίδονται µε ΕΑΦ∆ΣΣ ή τα χειρόγραφα και τα πιστωτικά τους
 • “Λιανική µε ταμειακή” για τις συναλλαγές λιανικής που γίνονται από ταμιακή µμηχανή (Προσοχή µόνο το παραστατικό Ζ πρέπει να παίρνει αυτή την τιμή) δεν δέχεται πιστωτικά.
 • “Έσοδα” για συναλλαγές χονδρικής εσόδων (τιμολόγια – πιστωτικά)
 • “Έξοδα” για συναλλαγές αγορών και δαπανών (τιμολόγια – πιστωτικά) Μπορεί να μείνει κενό µε σκοπό να συμπληρωθεί αργότερα.

6. Νομίσματα

Στις ισοτιµίες προστέθηκε πεδίο “Ισοτ. Φ.Π.Α.” που πρέπει για συναλλαγές που γίνονται σε Ξ.Ν. αλλά συμμετέχουν στην Μ.Υ.Φ (ποιες?)  να συμπληρώνεται κάθε μήνα η πλασματική ισοτιμία Φ.Π.Α. του υπουργείου Οικονομικών.

7. Λειτουργία “μηνιαία κατάσταση πελατών – προμηθευτών συναλλαγών Μ.Υ.Φ.”.

Από το Πλήρες μενού “Βοηθητικά Προγράμματα – Ρυθμίσεις” > “Συγκεντρωτικές Καταστάσεις” > “Μηνιαία κατάσταση πελ.-προµ.-συναλλαγών (Μ.Υ.Φ)” εκτελείται η εργασία που θα δημιουργήσει το αρχείο XML που θα σταλεί στη ΓΓΠΣ.

Η εργασία έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει το αρχείο για τα εξής διαστήματα :

 • Μήνας
 • Τρίμηνο
 • Εξάμηνο
 • Ετήσια

Για την λειτουργία χρειάζεται να έχει συμπληρωθεί το Α.Φ.Μ. στα “Στοιχεία εταιρείας” και ως χρήση επιλέγεται αυτή που έχει γίνει είσοδο στην εφαρμογή.

Στην οθόνη που εμφανίζεται υπάρχουν εννέα (9) περιοχές–“στοιχεία ελέγχου” (controls).

Αρχικά επιλέγουμε (1) το Διάστημα, (2) το Περιεχόμενο (Έσοδα, Έξοδα, Έσοδα και Έξοδα) και (3) την Ηµερομηνιακή περίοδο (με βάση το Διάστημα που έχουμε προεπιλέξει, το υποκατάστημα είναι προαιρετικό)  που θα εργαστούμε. Με αυτά επιλεγμένα η εφαρμογή επιτρέπει να πατηθεί το πλήκτρο (4) Φόρτωση.

Όταν η φόρτωση περάσει τους ελέγχους και βρει δεδομένα τότε ενεργοποιούνται το (7) και (8) επίσης εμφανίζονται τα δεδομένα στο πλέγμα (9) και αν δεν υπάρχουν λάθη (στα Α.Φ.Μ.) τότε ενεργοποιείται και το πλήκτρο (6) Αποθήκευση. Επιτρέπει επίσης να πατηθεί το (5) Καθαρισμός (που σημαίνει ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε την διαδικασία από την αρχή με άλλες επιλογές).

Οι έλεγχοι που κάνει η εφαρμογή είναι οι εξής:

 • Ύπαρξης ισοτιμίας Φ.Π.Α. ανά μήνα και νόμισμα
 • Μη συμπληρωμένου πεδίου “Μηνιαία Μ.Υ.Φ.” στα παραστατικά που κινήθηκαν στην περίοδο
 • Συμφωνίας προσήμων αντισυμβαλλόμενου και καθαρής αξίας, Φ.Π.Α.
 • Συναλλαγές µε περισσότερους ή λιγότερους από ένα αντισυμβαλλόμενους για Μ.Υ.Φ.   
 • Μηδενικές αξίες συναλλαγής Μ.Υ.Φ. Καθαρής αξίας και Φ.Π.Α. (λόγω παραµέτρων)         Λάθος Α.Φ.Μ. Πελατών-Προμηθευτών

Αναλυτικότερα οι όψεις και οι λειτουργίες πάνω στην οθόνη περιγράφονται παρακάτω:

Αφού πατηθεί το πλήκτρο (4) Φόρτωση τα δεδομένα που βρέθηκαν (βάση του διαστήματος, περιεχομένου και υποκαταστήματος) απεικονίζονται στο πλέγμα (9) και ταυτόχρονα στο (7) ενεργοποιούνται τα στοιχεία που έχουν δεδομένα.

Στο παράδειγμά µας υπάρχουν δεδομένα για Λιανική ,Έσοδα και Έξοδα άλλα δεν έχει δεδομένα για συγκεντρωτικά έξοδα.

Παρατηρούμε επίσης ότι το στοιχείο Προειδοποιήσεις δεν εμφανίζεται και αυτό επειδή στο στοιχείο (8) μετά τη φόρτωση εμφανίζονται τα στοιχεία (λάθη, προειδοποιήσεις) που ανταποκρίνονται σε περιεχόμενο. Δηλαδή στο παράδειγμά µας υπάρχουν λάθη αλλά όχι προειδοποιήσεις.

Όταν επιλεχθεί η εμφάνιση “Λιανική” το πλέγμα δεδομένων εμφανίζει διακριτές εγγραφές που αφορούν λιανική από χειρόγραφα ή µμηχανογραφικά και από ταμιακή µμηχανή

Αν το κελί “Αρ.Ταμειακής” γίνει κόκκινο το πρόγραμμα µας προειδοποιεί ότι χρειάζεται το πεδίο να είναι συμπληρωμένο (αρχείο σειρών).

Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο πλέγμα εμφανίζεται το menu    το οποίο όταν πατηθεί εμφανίζεται η οθόνη “Συναλλαγές Μ.Υ.Φ. Αναλυτικά” η οποία δείχνει όλα τα παραστατικά (και τα ποσά τους) που µμετέχουν στο άθροισμα της γραμμής.

Όταν επιλεχθεί η εμφάνιση “Έσοδα” το πλέγμα δεδομένων εμφανίζει διακριτές εγγραφές που αφορούν έσοδα ανά πελάτη και πρόσημο (τιμολόγια / πιστωτικά).

Πατώντας κλικ πάνω στο πλέγμα µας δίνει την δυνατότητα να δούμε τα στοιχεία του πελάτη.

Το δεξί κλικ πάνω στο πλέγμα µας δίνει την ίδια δυνατότητα ανάλυσης συναλλαγών όπως προηγουμένως.

Όταν επιλεχθεί εμφάνιση “Έξοδα” το πλέγμα δεδομένων εμφανίζει διακριτές εγγραφές που αφορούν έξοδα ανά προμηθευτή και πρόσημο (τιμολόγια /πιστωτικά).

Πατώντας κλικ πάνω στο πλέγμα µας δίνει την δυνατότητα να δούμε τα στοιχεία του προμηθευτή.

Το δεξί κλικ πάνω στο πλέγμα µας δίνει την ίδια δυνατότητα ανάλυσης συναλλαγών όπως προηγουμένως.

Η τελευταία επιλογή εμφάνισης “Συγκεντρωτικά έξοδα“, όταν επιλεχθεί, το πλέγμα δεδομένων εμφανίζει µία µόνο γραμμή που αφορά συγκεντρωτικά έξοδα τιμολόγια – πιστωτικά.

Το δεξί κλικ πάνω στο πλέγμα µας δίνει την ίδια δυνατότητα ανάλυσης συναλλαγών όπως τα προηγουμένως.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την επιλογή (6) Αποθήκευση των δεδομένων που υπάρχουν στην οθόνη σε αρχείο XML σύμφωνα µε τις προδιαγραφές της ΓΓΠΣ το οποίο ο χρήστης πρέπει να αποστείλει στην ΓΓΠΣ.

Η επιλογή (6) Αποθήκευση (αν δεν είναι ενεργοποιημένη υπάρχει λάθος Α.Φ.Μ στις επιλεγμένες εγγραφές) αποθηκεύει το αρχείο στο δίσκο πού είναι εγκατεστημένη ή εφαρμογή και κάτω από το φάκελο της εφαρμογής δημιουργεί φάκελο µε όνομα MYF_afm_ όπου afm το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης (επιτηδευματία) και μέσα σε αυτόν αποθηκεύει το αρχείο αν υπάρχει ρωτάει για την αντικατάστασή του όταν η αποθήκευση ολοκληρωθεί εμφανίζει μήνυμα µε το όνομα του αρχείου και το σημείο που αποθηκεύτηκε.

Το όνομα Myf_afm_lyid_pN_br όπου afm είναι το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης (επιτηδευματία), lyid ή χρήση που αφορούν τα δεδομένα, p το διάστημα που αφορά X για εξάμηνο T για τρίμηνο M για μήνα, N ό αριθμός του διαστήματος και αν έχει επιλεγεί υποκατάστημα το br αντικαθίσταται από _Y και αριθμό υποκαταστήματος πχ Myf_099441234_2014_M1, Myf_099441234_2014_Τ1, Myf_099441234_2014_Τ1_Y1.

Το αρχείο xml πριν ο χρήστης το ανεβάσει στη ΓΓΠΣ μπορεί αν θέλει να το συμπιέσει και να το ανεβάσει ως αρχείο ZIP. Η διεύθυνση της υπηρεσίας της ΓΓΠΣ για τη μηνιαία Μ.Υ.Φ. είναι https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/ και το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για το taxis.

Παράρτημα

Περιοδικός έλεγχος παραμέτρων Μ.Υ.Φ.

Πριν από την εξαγωγή αρχείου XML θα πρέπει να γίνεται έλεγχος έλλειψης τιμών σε πεδία που σχετίζονται µε την άντληση στοιχείων για τη μηνιαία Μ.Υ.Φ. Υπενθυμίζουμε ότι κανένα από τα αρχεία πελατών, προμηθευτών, λογαριασμών και παραστατικών δεν θα πρέπει να έχει τα πεδία που σχετίζονται µε τη μηνιαία Μ.Υ.Φ χωρίς τιμή (κενό – null). Η εξαίρεση είναι αν αυτή η εγγραφή δεν έχει κινηθεί στην περίοδο που βγαίνει η Μ.Υ.Φ.

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πάντα από εκπαιδευμένο για την εργασία χρήστη.

Οι έλεγχοι ξεκινούν από το αρχείο λογαριασμών και το πεδίο “Αθροίζεται στη Μ.Υ.Φ.”.

Ο χρήστης ζητάει στα φίλτρα (browser) της οθόνης λογαριασμών τον τελεστή “κενό” και πατάει εφαρμογή. Οι εγγραφές που εμφανίζονται είναι αυτές που πρέπει να συμπληρωθούν. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την αναζήτηση σε εγγραφές που έχουν κινηθεί σε συγκεκριμένο διάστημα μπορούμε να κάνουμε χρήση φίλτρου στο πεδίο “Ημερομηνία συναλλαγής” και να το συμπληρώσουμε µε το διάστημα που κάνουμε τον έλεγχο. Με την ίδια διαδικασία (χρήση των φίλτρων του browser) συνεχίζεται ο έλεγχος και για 

 • το αρχείο λογαριασμών στο πεδίο “Εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.”.
 • το αρχείο παραστατικών στο πεδίο “Μηνιαία Μ.Υ.Φ.”
 • το αρχείο πελατών στο πεδίο “εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.”
 • το αρχείο προμηθευτών στο πεδίο “εμφάνιση στη Μ.Υ.Φ.”

Τον έλεγχο ύπαρξης ισοτιμιών νομισμάτων (σε χρήση Ξ.Ν.) την κάνει το πρόγραμμα.

Η µη συμπλήρωση του “ Αρ. μητρώου ΦΗΜ ” στο αρχείο των σειρών ελέγχεται και εμφανίζεται ως προειδοποίηση.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?