Module Επισκευές

Module Επισκευές

Module Επισκευές

Το module αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

 1. Είδη προς συντήρηση
 2. Τύποι φακέλων
 3. Φάκελοι
 4. Πίνακες παραμέτρων
Παράμετροι
 • Μοντέλα Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις →Πίνακες →Μοντέλα
  • Πεδία οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει το κωδικό του μοντέλου και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή του μοντέλου και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Κατηγορίες ειδών προς συντήρηση Η λειτουργία είναι διαθέσιμή από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Πίνακες → Κατηγορίες ειδών προς συντήρηση
  • Πεδία οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Καταστάσεις Φακέλων Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Πίνακες → Καταστάσεις Φακέλων
  • Πεδία οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Συμπτώματα – Βλάβες Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Πίνακες → Συμπτώματα – Βλάβες
  • Πεδία Οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Τεχνικοί Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Πίνακες → Τεχνικοί
  • Πεδία Οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Όνομα: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Χρήστης: Ο χρήστης επιλέγει χρήστη του συστήματος και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Είδη προς συντήρηση Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Είδη προς συντήρηση
  • Πεδία Οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Είδος: Ο χρήστης επιλέγει είδος από το αρχείο ειδών και είναι υποχρεωτικό πεδίο. Μετά την καταχώριση της εγγραφής το πεδίο αυτό δε μπορεί να μεταβληθεί.
   • Πελάτης: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πελάτη από το αρχείο πελατών. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρώσει κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία όπως επωνυμία, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο.
   • Κατηγορία: Ο χρήστης επιλέγει κατηγορία από το αρχείο κατηγορία ειδών προς συντήρηση.
   • Μοντέλο: Ο χρήστης επιλέγει μοντέλο από το αρχείο μοντέλων.
   • Ημ. Λήξης εγγύησης: Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία λήξης εγγύησης.
   • Serial Number: Ο χρήστης επιλέγει serial number.
   • Σχόλια: Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει σχόλια.
 • Τύποι φακέλων Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Τύποι Φακέλων
  • Πεδία Οθόνης
   • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Προεπιλεγμένη κατάσταση: Ο χρήστης επιλέξει κατάσταση από το αρχείο Καταστάσεις φακέλων και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Κατάσταση: Ο χρήστης επιλέγει κατάσταση από το αρχείο καταστάσεις φακέλων.
   • Τελικό Στάδιο: Δείχνει αν η συγκεκριμένη κατάσταση είναι το τελικό στάδιο του φακέλου.
   • Επόμενες Καταστάσεις: Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής καταστάσεων φακέλων.
    Ανά Κατάσταση
   • Παραστατικό: Ο χρήστης επιλέγει το παραστατικό που θα δημιουργείται όταν ο φάκελος έχει τη συγκεκριμένη κατάσταση.
   • Χονδρική: Αν είναι χονδρική ή όχι
   • Αυτόματη δημιουργία παραστατικού: Αν το παραστατικό θα δημιουργείται αυτόματα με την καταχώριση του φακέλου
   • Είδη παραστατικού: Τα είδη του φακέλου που θα περιλαμβάνει το παραστατικό
   • Αποστολή – Παραλαβή: Αν αφορά αποστολή ή παραλαβή.
   • Ενέργεια CRM: Ο χρήστης επιλέγει ενέργεια CRM.
 • Φάκελος Συντήρησης Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Επισκευές – Συντηρήσεις → Φάκελος Συντήρησης
  • Πεδία Οθόνης
   • Ημερομηνία: Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία καταχώρισης του φακέλου και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Τύπος Φακέλου: Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο φακέλου και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
   • Κωδικός Φακέλου: Είναι υποχρεωτικό πεδίο με δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας.
   • Είδος συντήρησης: Ο χρήστης επιλέγει είδος συντήρησης.
   • Κατάσταση Είδους: Ο χρήστης συμπληρώνει την κατάσταση του είδους.
   • Εγγύηση: Το πεδίο υπολογίζεται από την ημερομηνία φακέλου και την ημερομηνία λήξης εγγύησης.
   • Ημ. Λήξης Εγγύησης: το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την επιλογή είδους συντήρησης και δε μπορεί να μεταβληθεί.
   • Πελάτης: Ο χρήστης επιλέγει πελάτη. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την επιλογή του είδους συντήρησης εφόσον τον πεδίο πελάτης είναι συμπληρωμένο.
   • Τεχνικός: Ο χρήστης επιλέγει τεχνικό.
   • Κατάσταση Φακέλου: Ο χρήστης επιλέγει κατάσταση φακέλου. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα όταν ο χρήστης επιλέξει τύπο φακέλου με την προεπιλεγμένη κατάσταση φακέλου.
   • Συμπτώματα: Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα συμπτώματα που αφορούν το είδος συντήρησης καθώς επίσης και σχόλια.
   • Ανταλλακτικά – Υπηρεσίες: Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα είδη που αφορούν το φάκελο. Τα είδη αυτό θα χρησιμοποιηθούν στα παραστατικά που δημιουργούνται είτε αυτόματα είτε μέσα από τις έμμεσες εργασίες Αποστολή και Παραλαβή. Οι έμμεσες εργασίες Αποστολή και Παραλαβή χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραστατικών με βάση την κατάσταση και τον τύπο του φακέλου. Οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν είτε μαζικά (μέσα από το browser) είτε μέσα από τον φάκελο και δημιουργούν παραστατικά για το είδος προς συντήρηση, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?