Άνοιγμα Χρήσης

Άνοιγμα Χρήσης

Άνοιγμα Χρήσης

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης

Από το μενού Βοηθητικά Προγράμματα – Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Χρήσεις (Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μενού Βοηθητικά Προγράμματα το ενεργοποιούμε επιλέγοντας το πλήρες μενού της εφαρμογής TopShop / TopValue κάνοντας αριστερό Κλικ στο κίτρινο γρανάζι που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη της εφαρμογής και επιλέγουμε πάλι με αριστερό Κλικ την επιλογή Menu TopShop ή Menu TopValue αντίστοιχα )
καλούμε την οθόνη διαχείρισης των χρήσεων και εκτελούμε τα παρακάτω βήματα:

  • Κάνουμε νέα εγγραφή (F4) ή πατώντας αριστερό κλικ στο κουμπί
  • Βάζουμε στο πεδίο κωδικός τον τετραψήφιο του νέου έτους (20ΧΧ)
  • Βάζουμε στο πεδίο  Περιγραφή την τιμή «Χρήση 20ΧΧ»
  • Βάζουμε στο πεδίο Αρχή Χρήσης την τιμή 1/1/20ΧΧ
  • Βάζουμε στο πεδίο Τέλος Χρήσης την τιμή 31/12/20ΧΧ
  • Βάζουμε στο πεδίο Προηγούμενη Χρήση (20YY).**** Όπου 20ΧΧ το έτος της νέας χρήσης και όπου 20ΥΥ το έτος της προηγούμενης χρήσης****
  • Κάνουμε Κλικ στις Εργασίες και εκτελώ «Δημιουργία Περιόδων Χρήσης» (Η Εργασία αυτή δημιουργεί αυτόματα 14 μηνιαίες περιόδους, 12 μήνες, περίοδο Απογραφής και περίοδο Ισολογισμού)
  • Πατάμε Καταχώρηση (F5) ή κάνουμε αριστερό Κλικ στο κουμπί .Η οθόνη των γενικών στοιχείων της νέας Χρήσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
  • Στην συνέχεια κάνουμε Κλικ στην Κοστολόγηση και βάζουμε στις γραμμές τους κωδικούς περιόδων κοστολόγησης όπως φαίνονται στην ακόλουθη οθόνη και στην συνέχεια πατάμε Καταχώρηση (F5) ή κάνουμε αριστερό Κλικ στο κουμπί . (Η στήλη από περίοδο συμπληρώνεται από το πρόγραμμα αυτόματα) .
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?