Μεταφορά υπολοίπων προηγούμενης χρήσης

Μεταφορά υπολοίπων προηγούμενης χρήσης

Μεταφορά υπολοίπων προηγούμενης χρήσης

1. Κάνουµε Login στην εφαρµογή µε ηµεροµηνία 1/1/ΥΥΥΥ (όπου ΥΥΥΥ το έτος της νέας χρήσης) 2. Πατάμε Είσοδος

3. Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε περίοδο απογραφή 4. Πατάμε είσοδος

Για την μεταφορά υπολοίπων αποθήκης κάνουμε τα εξής.

  1. Από το Μενού επιλέγω Αποθήκη -> Βοηθητικές Εργασίες-> Μεταφορά υπολοίπων προηγ. Χρήσης. Το μενού μπορεί να διαφέρει σε κάθε εγκατάσταση, οπότε επιλέγεται το πλήρες μενού από το εικονίδιο Menu TopShop-Value / .
  2.  Στην οθόνη που ανοίγει επιλέγω Παραστατικό : ΑΠ7 Σειρά : Μ00 (το Μ ελληνικό και μετά την ≪σειρά≫ η οποία μπορεί να διαφέρει σε κάθε εγκατάσταση, αν δεν τη γνωρίζετε μπορείτε να τη δείτε ανοίγοντας ένα καταχωρημένο παρ/κο πώλησης, κοιτώντας το πεδίο σειρά )
    • Αποθηκευτικοί χώροι : Συμπληρώνετε τον Α.Χ για τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα υπόλοιπα.
    • Αρνητικά Υπόλοιπα : √ (Ναι) Αν έχω κάνει ≪Ελλείμματα / Πλεονάσματα≫ στην προηγούμενη χρήση τότε μπορώ να βάλω × (Όχι) .
    • Μεταφέρει Αξία : × (Όχι) Στην περίπτωση που έχω κοστολογήσει τα αποθέματα στην προηγούμενη χρήση τότε βάζω √ (Ναι). Αυτό όμως μπορεί να γίνει και αργότερα (Μάρτιο – Απρίλιο)
  3.  Και πατάω

Για την μεταφορά υπολοίπων πελατών – προμηθευτών κάνουμε τα εξής.

1. Από το Μενού επιλέγω Συναλλασσόμενοι -> Βοηθητικές Εργασίες-> Μεταφορά υπολοίπων προηγ. Χρήσης 2. Παρουσιάζεται η παρακάτω οθόνη και την συμπληρώνω όπως φαίνεται παρακάτω ανάλογα µε τον συναλλασσόμενο Πελάτες και πατάω

Αντίστοιχα για τους προμηθευτές ακολουθούμε τα προηγούμενα βήματα επιλέγοντας Προμηθευτές. και πατάω

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?