Master form scripting

Master form scripting

Master form scripting

Η επιλογή Form Script είναι διαθέσιμη σε όλες τις Master φόρμες του προγράμματος από το μενού System -> Scripting ->Form Script

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα property που είναι διαθέσιμα από το Custom Form Link

ΌνομαΠεριγραφήΠαράμετροιΠαράδειγμα
FindControlΒρίσκει το control που δέχεται ως παράμετροctrl: string [το όνομα του control]
var cl: TaWinControl
begin
cl := Frm.FindControl('ecode');
end;
AddMemoryDatasetΕπιστρέφει ένα memory dataset

Name: String [το όνομα του memory dataset]
sql: String [το query με το οποίο θα γεμίσει
δεδομένα το memory dataset]

Var memDS: TMemoryDataset;
begin
  memDS := FRM.AddMemoryDataset('mempusers','Select * From Pusers');
end;
AddActionOnLiButtonΠροσθέτει ένα action σε button που βρίσκεται σε layout item

liname: String [το όνομα του layout item]
act: TcustomAction [το action που θα εκτελείται]

var myAct : TCustomAction
begin
  FRM.AddActionOnLiButtom('soomename', myact);
end
GetControlFromLiΒρίσκει το control ενός layout item που δέχεται ως παράμετροliname: string [το όνομα του layout item]
var cl: TaWinControl
begin
  cl := Frm.GetControlFromLi('licode');
end;
GetLiItemΕπιστρέφει το layout item που δέχεται ως παράμετροliname: string [το όνομα του layout item]
var li: TliItem
begin
  li :=GetLiItem('licode');
end;
AddIndiTaskΠροσθέτει μία έμμεση εργασία πάνω στη φόρμα

Caption : String [To caption της έμμεσης εργασίας]
Exec : string [το όνομα του procedure που θα
εκτελείται με τη επιλογή της εργασίας]
Upd : string [το όνομα του procedure για την
κατάσταση της εργασίας πχ enabled]
Visible :Boolean [εμφάνιση της εργασίας]

procedure ergExec ....
procedure ergUpd ...
begin
  FRM.AddIndiTask('ergasia',ergExec,ergUpd,True);
end;
GetIndiTaskΕπιστρέφει την έμμεση εργασία που δέχεται ως παράμετροname : String [το όνομα της έμμεσης εργασίας]
var tsk :TADC_IndirectlyTask;
begin
   tsk:=frm.GetIndiTask('mystask);
end;
ExecIndiTaskΕκτελεί την έμμεση εργασία που δέχεται ως παράμετροname : String [το όνομα της έμμεσης εργασίας]
begin
frm.ExecIndiTask('mytask');
end;
OnInitalizeTo event αυτό αφορά την αρχικοποίηση του FormLink
OnValidateSetFocusTo event αυτό χρησιμοποιείται όταν αλλάζει το focus στα
control της φόρμας και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια
επέμβαση πχ έλεγχο
 
procedure myproc ....
begin
  frm.OnValidateSetFocus=@myproc
end
OnShortCutΤο event αυτό αφορά τα shortcuts που μπορεί να χρησιμοποιήσει
ο χρήστης πάνω στη φόρμα
 
procedure myproc ....
begin
  frm.OnShortCut=@myproc
end
OnMiniBrowserRequestExΤο event αυτό αφορά controls τύπου mini browser και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για άμεση επέμβαση στο control πχ extra where
 
procedure myproc ....
begin
frm.OnMiniBrowserRequestEx=@myproc
end;
Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?