Ενημέρωση myDATA ανά συναλλαγή

Ενημέρωση myDATA ανά συναλλαγή

Ενημέρωση myDATA ανά συναλλαγή

Από το μενού επιλέγετε  : Συναλλαγές > Συναλλαγές (πλήρης) όπου ανοίγει ένας Browser.
Ο Browser αυτός σχεδιάστηκε ώστε να ενημερώνουμε τη πλατφόρμα myDATA με τις συναλλαγές μας  χωρίς τη χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ( myDATA easy ) που διατίθεται ως χωριστό module.

 • έχει τη δυνατότητα ενοποιημένης εμφάνισης όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από όλα τα κυκλώματα ( πωλήσεις, αγορές, λοιπές κινήσεις κ.α )
 • είναι μόνο για ανάγνωση και ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει από εκεί καμία ενέργεια όπως νέα συναλλαγή , ακύρωσης συναλλαγής κ.α

Ο Browser αυτός περιέχει τα παρακάτω φίλτρα :

 • Τύπος παραστατικού
 • Ενημερώνει MyData παραμέτρου παρ/κου
 • Μαρκ ακύρωσης
 • UID
 • Ημερομηνία
 • Τύπος παρ/κού
 • Παραστατικό
 • Σειρά
 • Αριθμός
 • Περιγραφή παραμέτρου παρ/κου
 • #Συναλλαγή
 • Αξία συναλλαγής
 • Περιγραφή υποκαταστήματος
 • Εκτυπωμένο
 • Ακυρωμένο
 • Ποσότητα κίνησης είδους
 • Αξία Εκπτ.1 κίνησης είδους
 • Κωδικός Κρατ./Επιβ. κράτησης / επιβάρυνσης παραστατικού
 • Εκκρεμεί Μετασχηματισμός
 • Κωδικός Είδους κίνησης είδους
 • Περιγραφή κίνησης είδους
 • Στατιστικές Ομάδες
 • Τύπος Κίνησης κίνησης είδους

Και τις παρακάτω στήλες :

 • Ημερομηνία
 • Παραστατικό
 • Σειρά
 • Αριθμός
 • Περιγραφή παραμέτρου παρ/κου
 • Αξία συναλλαγής
 • #Συναλλαγή
 • Περιγραφή υποκαταστήματος
 • Εκτυπωμένο
 • Ακυρωμένο
 • Τύπος παραστατικού
 • Μαρκ
 • Μαρκ ακύρωσης
Με την χρήση των φίλτρων επιλέγουμε τα παραστατικά που θέλουμε. Κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή της συναλλαγής που επιθυμούμε μας ανοίγει Στοιχεία συναλλαγής Επιλέγοντας Εργασίες > myDATA έχουμε τρεις (3) επιλογές
 • Προβολή Ενημερωμένης Εγγραφής
 • Επιλέγεται ώστε να δούμε πως έχει ενημερωθεί η πλατφόρμα myDATA με κωδικούς Ε3 ή να δούμε τους ειδικούς κωδικούς Μαρκ, Μαρκ ακύρωσης και UID
 • Δημιουργία και Αποστολή
 • Επιλέγεται για την αποστολή συναλλαγής στο myDATA
 • Επανα-Δημιουργία και Αποστολή
 • Επιλέγεται για την επαναποστολή απεσταλμένης συναλλαγής στο myDATA ( πχ λόγω ακύρωσης ή μεταβολής της  )

Σενάρια αποστολής :

 • Παραστατικά πωλήσεων και παραστατικά που έχουν εκδώσει τρίτοι σε εμάς και έχουμε εμείς την υποχρέωση ενημέρωσης :

Επιλέγουμε τα φίλτρα ώστε να περιορίσουμε την αναζήτησής μας στα σημερινά παραστατικά συμπληρώνοντας

 • Ημερομηνία = 16/11/2022
 • Μαρκ = κενό

( Μαρκ παίρνει η συναλλαγή όταν αυτή έχει αποσταλεί στη πλατφόρμα my DATA )

Μας επιστρέφει το παρακάτω αποτέλεσμα

Επιλέγουμε τη γραμμή , κάνοντας διπλό κλικ και στην συνέχεια Εργασίες > myDATA > Δημιουργία και αποστολή.

Η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι αποστάλθηκε επιτυχώς ή αν υπήρχε κάποιο λάθος, τότε το λάθος θα αναγραφόταν διακριτά.

 • Αποστολή ακυρωμένης συναλλαγής την οποία είχαμε αποστείλει στο myDATA και στην συνέχεια την ακυρώσαμε :

Επιλέγουμε τα φίλτρα ώστε να περιορίσουμε την αναζήτησής μας στα σημερινά παραστατικά συμπληρώνοντας

 • Ημερομηνία = 16/11/2022
 • Ακυρωμένο = √
 • Μαρκ = μη κενό

Μας επιστρέφει το παρακάτω αποτέλεσμα

Επιλέγουμε τη γραμμή της ακυρωμένης συναλλαγής  , κάνοντας διπλό κλικ και στην συνέχεια
Εργασίες > myDATA > Επανα – Δημιουργία και αποστολή.

Η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι αποστάλθηκε επιτυχώς, αναφέροντας το μαρκ ακύρωσης της συναλλαγής σε αυτή τη περίπτωση

 • Λάθη που μπορεί να προκύψουν , έχουν να κάνουν με ελλιπή στοιχεία σε χώρες, λογαριασμούς κ.α
  Για την διόρθωση θα πρέπει να πάμε αντίστοιχα στους λογαριασμούς, στον πίνακα χωρών και να συμπληρώσουμε τις σχετικές παραμέτρους myDATA

Ενδεικτικά στην παραπάνω περίπτωση αυτοί οι παράμετροι που πρέπει να συμπληρωθούν είναι :

 • Στους λογαριασμούς, για το λογαριασμό 70.00.00.99 δεν έχει συμπληρωθεί η παράμετρος Μετέχει ως φόρος = Όχι

 • Στο πίνακα χωρών Συντομογραφία = GR

Για περισσότερη ανάλυση για το ποιοι πίνακες και πεδία είναι απαραίτητα  να είναι συμπληρωμένα για την ενημέρωση myDATA και την παραμετροποίηση τους θα βρείτε στον Οδηγό : Οδηγίες Παραμετροποίησης TopValue Topshop myDATA

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?