Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις

Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις

Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις

Μέσω των συναλλαγών (πώληση/αγορά) μπορούμε να εφαρμόσουμε κράτηση ή επιβάρυνση. Μία επιβάρυνση μπορεί να είναι: έξοδα μεταφορικών. Μία κράτηση μπορεί να είναι: παρακράτηση φόρου.

Μία κράτηση/επιβάρυνση μπορεί να οριστεί είτε κατά την τιμολόγηση είτε αυτόματα η οποία έχει οριστεί στον πελάτη (σημείο Α) ή στον προμηθευτή (σημείο Α) ή στο σχεδιασμό παραστατικού (σημείο Α) Στα πεδία Β “Ποσό Κρατ./Επιβ.” όπως το παρακάτω όπου υπάρχουν στους πελάτες, προμηθευτές και είδος, μπορούμε να ορίσουμε ποσό ή ποσοστό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τύπο υπολογισμού της κράτησης/επιβάρυνσης.

Ο “σχεδιασμός” κράτησης/επιβάρυνσης γίνεται από το μενού Κατά τη δημιουργία ορίζουμε τα δεδομένα όπου θα χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή.

 1. Τύπος

  Ο τύπος μπορεί να είναι:

  • κράτηση
  • επιβάρυνση
  • ουδέτερο. Ουδέτερο μπορεί να είναι μία συναλλαγή απαλλαγής Φ.Π.Α. στην οποία θα γίνει και χρέωση και πίστωση αυτού.
 2. Τρόπος Υπολογισμού

  Εδώ ορίζουμε αν:

  • θα δίνεται κατά την τιμολόγηση
  • θα είναι κράτηση / επιβάρυνση γραμμής ή
  • θα είναι κράτηση / επιβάρυνση συναλλαγής (στο σύνολο).

  Ανάλογα πως θέλουμε να υπολογίζεται, επιλέγουμε ένα από παραπάνω.

  Επεξήγηση τον παραπάνω επιλογών:

  • Δίνεται κατά τη τιμολόγηση. Αφορά συνόλου.
  • Αξία επιβάρυνσης. Αφορά συνόλου.
  • Ποσότητα είδους * Αξία επιβάρυνσης. Αφορά γραμμής.
  • Ποσοστό επιβάρυνσης * Αξία τιμολογίου. Αφορά συνόλου.
  • Ποσοστό επιβάρυνσης * Αξία γραμμής. Αφορά γραμμής.
  • Ποσοστό επιβάρυνσης * Μικτή αξία γραμμής. Αφορά γραμμής.
  • Ειδική έκφραση / γραμμή ειδών. Αφορά γραμμής.
  • Ειδική έκφραση / συναλλαγή. Αφορά συνόλου
 3. Αξία / Ποσοστό

  Δίνεται το ποσό ή το ποσοστό που θέλουμε να υπολογιστεί, ανάλογα με το τι έχουμε ορίσει στο τρόπο υπολογισμού. Μπορούμε να το αφήσουμε κενό και να χρησιμοποιηθεί το “Ποσό κράτησης/επιβάρυνσης” που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του πελάτη/προμηθευτή/είδους και επιλέγοντας το στο τύπο υπολογισμού. (Πεδία Β όπως είδαμε παραπάνω)

 4. Μερίζεται στα είδη

  Εδώ ορίζουμε αν το ποσό μίας επιβάρυνσης θα μεριστεί στα είδη.

 5. Επιβαρύνεται με Φ.Π.Α

  Αν στην κράτηση / επιβάρυνση θα υπολογιστή Φ.Π.Α. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Αν έχουμε δηλώσει “Ναι“, υπάρχουν οι εξής επιλογές για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. Μπορεί να υπολογιστεί κάνοντας check το “Καθεστώς ΦΠΑ Συναλ.” και επιλέγουμε την κατηγορία Φ.Π.Α ή επιλέγουμε απευθείας “καρφωτά” το ποσοστό Φ.Π.Α. Στους λογαριασμούς ορίζουμε το ποσοστό Φ.Π.Α παραμετρικά όπως φαίνεται παραπάνω.

 6. Στοιχεία Γέφυρας

  Αν θα γίνεται αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρα με τι εγγραφή, δηλώνοντας το στο Χρέωση / Πίστωση. Εδώ υπάρχουν οι επιλογές:

  • Ανάστροφη του συναλλασσόμενου (π.χ αν ο Συν. στη συναλλαγή χρεώνεται τότε η κράτηση/επιβάρυνση θα πιστωθεί)
  • Ανάλογη του συναλλασσόμενου (π.χ αν ο Συν. στη συναλλαγή χρεώνεται τότε η κράτηση/επιβάρυνση θα χρεωθεί)
  • Χρέωση
  • Πίστωση
  • Χρέωση & Πίστωση (εάν έχει επιλεγεί στον τύπο Ουδέτερο)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν μία κράτηση/επιβάρυνση μερίζεται στο είδος, δεν δημιουργείτε αυτόνομη εγγραφή.

 7. Λογαριασμοί χρέωσης – πίστωσης

  Ορίζουμε τους λογαριασμού όπου θα γίνεται ανάλογα η χρέωση και η πίστωση αυτών. Στο παραπάνω παράδειγμα επειδή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α, έχουμε ορίσει και του λογαριασμού του Φ.Π.Α.

Ειδικός τύπος υπολογισμoύ

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μπορεί οι παραπάνω τρόποι υπολογισμού να μην μας ικανοποιούν και θα θέλουμε να φτιάξουμε έναν δικό μας τύπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέγουμε στον τρόπο υπολογισμού “Ειδική έκφραση /γραμμή ειδών ή συναλλαγή” αντίστοιχα. Στον τύπο υπολογισμού κάνοντας δεξί κλικ εμφανίζονται τα παρακάτω. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε πεδία τα οποία είχαμε δει στα στοιχεία πελάτη/προμηθευτή/είδους “Ποσό κράτησης/επιβάρυνσης” καθώς και πεδία γραμμής συναλλαγής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορούμε να εμφανίζουμε τον υπολογισμό όταν είναι γραμμής επιλέγοντας από το “Αποθήκευση Υπολ/σμου”, “Πεδίο 1” ή “Πεδίο 2”. Αυτό το πεδίο μπορούμε να το εμφανίζουμε στις γραμμές της συναλλαγής από την παραμετροποίηση στηλών.

Παραδείγματα

1. Εισφορά Ανακύκλωσης

Δημιουργούμε μία

 1. Επιβάρυνση (1).
 2. Ως τρόπο υπολογισμού (2) έχουμε δηλώσει “Ποσότητα Είδους * Αξία Επιβάρυνσης. Άρα είναι επιβάρυνση γραμμής. Την αξία επιβάρυνσης την δίνουμε σε κάθε είδος ξεχωριστά, στα σημεία Β που είχαμε αναφέρει παραπάνω (Ποσό κρατ/επιβαρ 1).
 3. Στον τύπο υπολογισμού (3) φέραμε με δεξί κλικ, το πεδίο Ι1 (είναι το πεδίο που αναφέραμε παραπάνω).
 4. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού, αποθηκεύεται στο Πεδίο 1 (4) και μπορούμε να το εμφανίσουμε στις στήλες του παραστατικού (ExtraCharge1).
 5. Δεν μερίζεται στα είδη και επιλέγουμε “Όχι” (5)
 6. Επιβαρύνεται με Φ.Π.Α (6) και
 7. δηλώνουμε το ποσοστό αυτού (7).
 8. Θέλουμε να δημιουργεί αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρας (8) με εγγραφή ανάστροφη του συναλλασσόμενου.
 9. Ορίζουμε τους λογαριασμούς χρέωσης και πίστωσης αντίστοιχα (9).

2. Μεταφορικά

Δημιουργούμε μία

 1. Επιβάρυνση (1)
 2. Η αξία αυτής θα δίνεται κατά την τιμολόγηση (2). Άρα θα είναι συνόλου.
 3. Επιβαρύνεται με Φ.Π.Α (3)
 4. Επιλέγουμε “Καθεστώς ΦΠΑ Συναλ.” και “Κατ. ΦΠΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ”
 5. Αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρα (5) με χρέωση/πίστωση ανάστροφη του συναλλασσόμενου
 6. Ορίζουμε του λογαριασμού χρέωσης/πίστωση ανάλογα

3. Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών

Δημιουργούμε μία

 1. Κράτηση (1)
 2.  Τρόπος υπολογισμού (2) “Ποσοστό επιβάρυνση * Μικτή αξία γραμμής”. Άρα θα είναι γραμμής.
 3. Το ποσοστό επιβάρυνση ορίζεται στο “Αξία/Ποσοστό” (3)
 4. Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ και επιλέγουμε “Όχι” (4)
 5. Θέλουμε να δημιουργεί αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρα (5) με χρέωση/πίστωση ανάλογη του συναλλασσόμενου
 6. Ορίζουμε τους λογαριασμού χρέωσης/πίστωσης ανάλογα. Δεν συμπληρώνουμε λογαριασμούς ΦΠΑ από τη στιγμή που δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

4. Ειδικός φόρος κατανάλωσης Ε.Φ.Κ

Δημιουργούμε μία

 1. Επιβάρυνση (1)
 2. Ως τρόπο υπολογισμού (2) επιλέγουμε “Ποσότητα είδους * Αξία επιβάρυνσης”. Άρα θα είναι γραμμής.
 3. Τύπος υπολογισμού επιλέγουμε με δεξί κλικ το πεδίο Ι1 (3)όπου έχουμε ορίσει την αξία στο είδος στο “Ποσό κρατ/επιβ. 1”.
 4. Θέλουμε τα αποθηκεύεται ο υπολογισμός και επιλέγουμε το “Πεδίο 1” (4)
 5. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ (5) και υπολογίζεται με το ΦΠΑ του είδους.
 6. Θέλουμε να δημιουργεί αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρας (6) με χρέωση/πίστωση ανάστροφη του συναλλασσόμενου.
 7. Ορίζουμε τους λογαριασμούς χρέωσης και πίστωσης ανάλογα (7)

5. Υπολογισμός με 2 κρατήσεις

Μπορεί να χρειαστεί να υπολογίσουμε μία τελική κράτηση, η οποία θα προκύπτει από το υπολογισμό μίας άλλης. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα.

Πρώτο βήμα

Δημιουργούμε μία

 1. Κράτηση (1)
 2. Τρόπο υπολογισμού (2) “Ποσοστό επιβάρυνσης * Αξία τιμολογίου”. Άρα είναι συνόλου.
 3. Αξία / Ποσοστό (3) ορίζουμε το αυτό που θέλουμε για να γίνει ο υπολογισμός
 4. Δημιουργεί αυτόνομη εγγραφή στα στοιχεία γέφυρας (4) με χρέωση/πίστωση ανάλογη του συναλλασσόμενου.
 5. Ορίσουμε τους λογαριασμούς χρέωσης/πίστωσης ανάλογα.

Δεύτερο βήμα

Δημιουργούμε μία

 1. Κράτηση (1)
 2. Ως τρόπο υπολογισμού (2) “Ειδική έκφραση / συναλλαγή”. Άρα είναι συνόλου.
 3. Τύπο υπολογισμού (3) επιλέγουμε με δεξί κλικ τα πεδία που θέλουμε, π.χ TrnNet_Val (είναι η καθαρή αξία μετά έκπτωσης) – Charge8 (Καθαρή αξία εξόδου. Όπου ο αριθμός δηλώνει τον κωδικό της κράτησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή που φτιάξαμε στο πρώτο βήμα) * 4%.
 4. Να δημιουργεί αυτόνομη εγγραφή (4) στα στοιχεία γέφυρας με χρέωση/πίστωση ανάλογη του συναλλασσόμενου
 5. Ορίζουμε τους λογαριασμούς χρέωσης/πίστωσης ανάλογα.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?