Κατανομές Χρηματοοικονομικών

Κατανομές Χρηματοοικονομικών

Κατανομές Χρηματοοικονομικών

Το module αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες

– Λογαριασμοί
– Κινήσεις
– Βοηθητικοί πίνακες

Παραμετροποίηση

Στις σειρές των παραστατικών υπάρχει flag στις κινήσεις αποθήκης “Αυτόματη δημιουργία γέφυρας κατανομών”. Όταν το πεδίο αυτό είναι επιλεγμένο τότε κατά την καταχώριση του παραστατικού θα δημιουργήσει κίνηση κατανομών. Ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει μοντέλο κατανομών (σε παραστατικά τα οποία δεν κινούν αποθήκη), είτε λογαριασμό κατανομών ( σε παραστατικά τα οποία κινούν αποθήκη). Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να δημιουργηθεί η γέφυρα κατανομών θα πρέπει να να έχουν οριστεί στις παραμέτρους του προγράμματος οι ομάδες κατανομών που θέλει ο χρήστης να δημιουργούν κινήσεις.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?