Εισαγωγή Παραμέτρων στο Login

Εισαγωγή Παραμέτρων στο Login

Εισαγωγή Παραμέτρων στο Login

Αν θέλουμε να έχουμε κάποιες προεπιλεγμένες τιμές στα πεδία οθονών login στο Topshop\TopValue μπορούμε να τις ορίσουμε στο εικονίδιο του Topshop\TopValue.Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο αυτό και επιλέγουμε ιδιότητες. Στη συνέχεια στο Συντόμευση->Προορισμός  βλέπουμε το path της εφαρμογής. Στο τέλος αυτού του path μπορούμε να ορίσουμε τα εξής με την παρακάτω σειρά που αναφέρονται:

 1. Το αρχείο prm που χρησιμοποιούμε (PrmFile). Για παράδειγμα Prm:SohoDev
 2. Την εταιρία (company) που χρησιμοποιούμε ανά αρχείο prm (ConnectionFileName). Για παράδειγμα C:mysoho.
 3. Τον χρήστη (user) που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε login στο πρόγραμμα (UserName). Για παράδειγμα U:supervisor.
 4. Tον κωδικό (password) που χρησιμοποιούμε για τον συγκεκριμένο χρήστη (Pwd). Για παράδειγμα PW:12345.
 5. Την ημερομηνία(date) που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε login στο πρόγραμμα (LoginDate). Για παράδειγμα για την ημερομηνία 02/02/2022 γράφουμε D:02022022.
 6. Το υποκατάστημα που ορίζουμε στη δεύτερη οθόνη login (BranchCode). Για παράδειγμα για το υποκατάστημα 3 γράφουμε B:3.
 7. Την περίοδο που ορίζουμε στη δεύτερη οθόνη login (PeriodCode). Για παράδειγμα αν έχουμε βάλει κάποια ημερομηνία, θα μας φέρει προεπιλεγμένα την περίοδο που αντιστοιχεί στον ανάλογο μήνα(02/02/2022 & Περίοδος:2-Φεβρουάριος).Οπότε ουσιαστικά μόνο αν επιλέξουμε ημερομηνία π.χ. 1/1/2022 θα έχουμε επιλογή για τις περιόδους(1-Ιανουάριος & 0-Απογραφή).Επίσης αν επιλέξουμε ημερομηνία π.χ. 31/12/2022 θα έχουμε επιλογή για τις περιόδους(12-Δεκέμβριος & 99-Ισολογισμός).Για αυτές λοιπόν τις δύο περιπτώσεις μπορούμε να βάλουμε το FP:1 ή FP:0 ή FP:12 ή FP:99.
 8. Να κάνει login στο πρόγραμμα παραβλέποντας τις δύο οθόνες (ShowLogin) Για παράδειγμα M:1.
 9. Να ανοίγει και ταυτόχρονα να κλείνει το πρόγραμμα (ShowUI) Για παράδειγμα UI:0.
 10. Να εκτελεί ένα συγκεκριμένο batch script που υπάρχει καταχωρημένο στην εφαρμογή (ScriptUnit). Για παράδειγμα scriptUnit:ImpSalesLianikes
 11. Να εκτελεί διαδικασίες (procedures) που περιέχονται σε ένα script (ScriptProcedure). Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει στην εφαρμογή ένα script με όνομα ImpSales. Αν δεν έχουμε δηλώσει στο τέλος του script, τις procedures που θα τρέξει, μπορούμε να τις καλέσουμε με αυτόν το τρόπο. Για παράδειγμα ScriptProcedure:impSales()
 12. Να διαβάζει ένα αρχείο το οποίο μπορεί να περιέχει όλες τις παραπάνω παραμέτρους (AppParamIni). Για παράδειγμα APPINI: autoscrsales.ini. Παρακάτω ακολουθεί μία οθόνη για τη διαμόρφωση του αρχείου. Έστω ένα αρχείο autoscrsales.ini. Μέσα σε αυτό υπάρχει μία εταιρία, ένας χρήστης, κωδικός, ημερομηνία, υποκατάστημα, showUI, ShowLogin και εκτέλεση script.

Was this article helpful to you? Yes 1 No 2

How can we help?