Λειτουργίες Scripting

Λειτουργίες Scripting

Λειτουργίες Scripting

Η εφαρμογή μπορεί να επεκτείνει τις λειτουργίες της με τη χρήση scripting μέσω του αντίστοιχου module που διατίθεται.

Το script είναι κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal (στο μέλλον θα υποστηριχθεί και basic, Java) που πρέπει να γραφτεί από εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού και το μοντέλο που η εφαρμογή επιτρέπει να αλληλεπιδράσει με τον κώδικα. Το μοντέλο είναι ένα σύνολο από μεθόδους (methods), ιδιότητες (properties) και γεγονότα (events) που αναφέρονται σε συγκεκριμένες κλάσεις (class) που δομούν την εφαρμογή. Υπάρχουν δέ και πολλές Functions και Procedures που δεν αναφέρονται σε Classes (κλάσεις) όπως η DoError (παράγει μήνυμα λάθους που διακόπτει τη ροή της εφαρμογής) όλες περιγράφονται σε οθόνη που καλείται απο τον debugger “υποστηριζόμενες κλάσεις”. Κάθε script unit υποστηρίζει την “procedure ScriptCleanUp” η οποία αναζητάτε και καλείται ώς τελευταίος εκτελέσιμος κώδικας χρησιμοποιείται ώς διαδικασία καθαρισμού μνήμης δηλαδή objects που δημιουργήθηκαν απο το script και δεν καθαρίζονται αυτόματα.

Το scripting παρέχεται σε ένα περιβάλλον εργασίας που περιλαμβάνει editor και debuger.

Bασικά σημεία όπου μπορεί να γραφτεί scripting
  • Scipting εφαρμογής: είναι το πρώτο επίπεδο scipting, έχει πρόσβαση μόνο στο object TPrg
  • Business object scipting: Σε κάθε Business object, έχει πρόσβαση στά object TPrg, TBolink και special Class model (ειδικές κλάσεις εκτός του standart Framework) για συγκεκριμένες υλοποιήσεις πχ μετασχηματισμοί
  • Master Form scipting: Σε κάθε master forma, έχει πρόσβαση στά object TPrg, TBolink, TFormLink και special Class model
  • Batch script:{ Χρησιμοποιείται για ενέργειες που θα εκτελεστούν από άλλο script ή από εκτέλεση της εφαρμογής με αυτόματη εκτέλεσή του.
    Υπάρχει πρόσβαση μόνο στο object TPrg
  • Script στον ορισμό προεπιλεγμένων τιμών: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό προτεινόμενων τιμών κατά την καταχώρηση μιας εγγραφής.
    Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και με τη χρήση Master Form ή business object scipting ξεχωρίζοντας το δύνεται η επιλογή στον τεχνικό να ξεχωρίσει τις προτεινόμενες τιμές από άλλες εργασίες που θα αναπτύξει με τη χρήση Master Form ή business object scipting.
  • Report script: Στη γεννήτρια αναφορών της εφαρμογής. Υπάρχει πρόσβαση στo object TPrg και objects που αφορούν το report.
Εκτός των παραπάνω μπορεί να γραφτεί scripting (javascript) μέσα στον internet explorer που φιλοξενεί η εφαρμογή στην σελίδα “ιστοσελίδα” και παρέχει δυνατότητες ίδιες με αυτές του scipting εφαρμογής.
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?