Special Barcode

Special Barcode

Special Barcode

Έχουμε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος να διαχειριστούμε “ειδικά barcode”. Ειδικά barcode για παράδειγμα μπορεί να συναντήσουμε σε ζυγιστικά είδη, barcode συναλλαγής, κάρτες μέλους… 

Οι σχεδιασμός των παραμέτρων γίνεται από το μενού Βοηθητικά Προγράμματα-Ρυθμίσεις -> Πίνακες-> Αποθήκης-> Ειδικές Παράμετροι Barcode.

 

Εμφανίζεται η οθόνη όπου γίνεται η παραμετροποίηση.

 • Barcode prefix: Ορίζουμε το prefix του barcode όπου θέλουμε να διαχειριστούμε. (μέχρι 3 ψηφία)
 • Συμπεριφορά:
  • Αφορά αξία
  • Αφορά ποσότητα
  • Αφορά Ποσότητα & Αξία (ean18)
  • Αφορά Ποσότητα & Τιμή μον (ean18)
 • Πλήθος δεκαδικών.: Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά το πλήθος των δεκαδικών για την ποσότητα. Για τις αξίες, υπολογίζει τα δεκαδικά όπως αυτά έχουν οριστεί στη παραμετροποίηση συστήματος.
 • Τύπος:
  • Ζυγιζόμενο Barcode
  • ID Συναλλαγής
  • Custom
  • Κάρτα Μέλους
  • Online Ζύγιση
 • Params: Είναι ένα νέο JSON format πεδίο για την διαχείριση των EAN18 barcode. Η λογική είναι [μήκος κωδικού, μήκος τιμής/αξίας, μήκος ποσότητας].
  Default τιμή αν μείνει κενό: [5,5,5],

Εφόσον έχουμε ρυθμίσει τα παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λογική των ειδικών barcode, στο scripting των φορμών.

Παράδειγμα:

 

procedure CustomSpecialBarcode(const BarCodePrefix, ItemBarcode: string);
begin
 showmessage(BarCodePrefix +':'+ ItemBarcode);
end;

procedure init;
begin
 TDocTrnBO(bol.bo).OnCustomSpecialBarcode:= @CustomSpecialBarcode;
end;

begin
 bol.oninitialize:= @init;
end.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?