Εκτύπωση ετικετών Barcode

Εκτύπωση ετικετών Barcode

Εκτύπωση ετικετών Barcode

Η εφαρμογή παρέχει δύο τρόπους για εκτύπωση Barcodes

 1. Mε σχεδιασμό εκτύπωσης native. Η εκτύπωση γίνεται μέσα από windows printer και χρειάζεται MIS design, και ο πελάτης χρειάζεται τουλάχιστον MIS Runtime.
 2. Mε το υποκύκλωμα Barcode script, ο πελάτης χρειάζεται να το έχει αγοράσει.


Περιγραφή του υποκυκλώματος Barcode script.
Ο χρήστης μπορεί από οποιαδήποτε συναλλαγή να εκτυπώσει barcodes. Ο χρήστης ενώ βρίσκεται στη συναλλαγή που τον ενδιαφέρει η οποία περιέχει τουλάχιστον μια γραμμή είδους από τις εργασίες «Επιπλέον» επιλέγει «Εκτύπωση barcode». Η εφαρμογή εμφανίζει open file dialog και από εκεί επιλέγει το barcode script που θέλει.To barcode script είναι ένα ini αρχείο που έχει δημιουργηθεί από εξιδεικευμένο τεχνικό και περιγράφει την εκτύπωση. Το ini αρχείο περιέχει τα παρακάτω sections.

 • [Params]
  Μπορεί να περιέχει τις παρακάτω παραμέτρους.
 1. Autorepeat=0 ή 1 0 εκτυπώνει μια ετικέτα, 1 εκτυπώνει τόσες ετικέτες όση είναι η ποσότητα της γραμμής
 2. PrinterName=αν είναι συμπληρωμένο εκτυπώνεται απευθείας σε αυτό αν όχι εμφανίζεται printer dialog για να επιλέξει ο χρήστης.
 3. OneLinePrint=0 ή 10 εκτυπώνει όλες τις γραμμές που περιέχει η συναλλαγή, 1 εκτυπώνει μόνο τη τρέχουσα γραμμή
 4. Encode= oem ή ansi Καθορίζει το code page θα έχει το out file. Αν το encode δεν είναι oem τότε θεωρείται ansi
 • [Sql]
  Γράφεται το sql που θα εκτελεστεί αντί αυτό της εφαρμογής. Ο σκοπός της χρήσης sql section είναι όταν χρειάζεται πρόσβαση σε πεδία που δεν δίνει η εφαρμογή.
  To query πρέπει να έχει υποχρεωτικά τρεις παραμέτρους και με την παρακάτω σειρά “ID του είδους”, “ColorCode” και “Size” της γραμμής (itemtrn). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι και macro {@tablealias.fieldname}
  Select top 1 Ite.Code, Ite.Description,
     Icl.ColorCode, Icl.ColorDescr,
     (Select Sz.Descr From Size Sz Where Sz.CodeId= Isz.SizeCodeId) SizeDescr
  From Item Ite
  Left Join ItemColor Icl On Ite.Id=Icl.ItemId
  Left Join ItemSize ISz On Ite.Id=ISz.ItemId
  Where Ite.Id=:1
    And IsNull(Icl.ColorCode,’ ‘)=:2
    And IsNull(ISz.SizeCodeId,-999)=:3
 • [script]
  Περιγράφεται η εκτύπωση με commands που ο εκτυπωτής αναγνωρίζει.
  Αν μία γραμμή αρχίζει με ^ και ακολουθεί αριθμός τότε μετατρέπεται σε char(αριθμός) και L πχ (^120 p) γίνεται (xL p).
  Χρήση macro {@tablealias.fieldname} για τα πεδία τύπου string το macro μπορεί να δεχτεί παραμέτρους επιλογής τμήματος {@tablealias.fieldname,index-count} δηλ substring(field, index, count).
  Τα macro που αναγνωρίζονται είναι όλα τα πεδία που έχει το business object και επιπλέον τα :Country_Id προέλευση, Composition σύνθεση, Retail_Price τιμή λιανικής, Whole_Price τιμή χονδρικής , IteNatCodeID τύπος είδους Comment2 και Barcode όλα είναι από το αρχείο ειδών.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?