Γέφυρες κατανομών

Γέφυρες κατανομών

Γέφυρες κατανομών

Η επιλογή είναι διαθέσιμή από το μενού της εφαρμογής Κατανομές Χρηματοοικονομικών -> Πίνακες -> Γέφυρες κατανομών
Ο χρήστης αφού επιλέξει κατηγορια κατανομών παραστατικών και κατηγορία κατανομών ειδών θα πρέπει να συμπληρώσει την γέφυρα για κάθε λογαριασμό. Τα tokens που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι
<@SD1>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 1 από τις κατηγορίες κατανομών παραστατικών
<@SD2>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 2 από τις κατηγορίες κατανομών παραστατικών
<@SD3>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 3 από τις κατηγορίες κατανομών παραστατικών
<@SD4>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 4 από τις κατηγορίες κατανομών παραστατικών
<@SI1>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 1 από τις κατηγορίες κατανομών ειδών
<@SI2>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 2 από τις κατηγορίες κατανομών ειδών
<@SI3>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 3 από τις κατηγορίες κατανομών ειδών
<@SI4>: σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο string 4 από τις κατηγορίες κατανομών ειδών

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?