Κατηγορίες κατανομών ειδών

Κατηγορίες κατανομών ειδών

Κατηγορίες κατανομών ειδών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές Χρηματοοικονομικών -> Πίνακες -> Κατηγορίες κατανομών ειδών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης συμπληρώνει των κωδικό της κατηγορίας (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή : Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή της κατηγορίας (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
String1 – String4 : Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται στις γέφυρες κατανομών (δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?