Κινήσεις κατανομών

Κινήσεις κατανομών

Κινήσεις κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές Χρηματοοικονομικών -> Κινήσεις -> Κινήσεις κατανομών

Πεδία Οθόνης

Στοιχεία Κίνησης
Ημερομηνία : Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία της κίνησης
Αριθμός : Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό της συναλλαγής
Νόμισμα : Ο χρήστης συμπληρώνει το νόμισμα της κίνησης
Ισοτιμία : Ο χρήστης συμπληρώνει την ισοτιμία της κίνησης. Συνήθως η ισοτιμία έρχεται συμπληρωμένη βάσει ημερομηνίας και νομίσματος
Ποσό : Ο χρήστης συμπληρώνει το ποσό της κίνησης
Φύση κίνησης : Ο χρήστης επιλέγει τη φύση της κίνησης

Ανάλογα με τις ομάδες κατανομών που έχουν οριστεί ο χρήστης μπορεί να κάνει καταχώριση λογαριασμών ανά ομάδα κατανομών.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μοντέλο κατανομών. Με τη επιλογή του μοντέλου έρχονται οι λογαριασμοί που μετέχουν σε αυτό και το ποσό της κίνησης συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του ποσού στα στοιχεία κίνησης και του ποσοστού που έχει οριστεί στο μοντέλο κατανομών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της κίνησης του λογαριασμού δε μπορεί να μεταβληθεί. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει μοντέλο τότε θα πρέπει να συμπληρώσει μόνος του τους λογαριασμούς και τα ποσά που επιθυμεί. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό κινήσεων των λογαριασμών δε μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της κίνησης.

Φίλτρα επιλογής εγγραφών
Με ανάλυση : Όταν είναι true τότε επιλέγονται εγγραφές που υπάρχει εγγραφή με λογαριασμό κατανομών ενώ όταν είναι false επιλέγονται εγγραφές που δεν έχουν κινήσεις με λογαριασμούς.

Με ελλιπή ανάλυση : Όταν είναι true επιλέγονται εγγραφές που το άθροισμα των ποσών των λογαριασμών είναι μικρότερο του ποσού της κίνησης

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?