Λογαριασμοί κατανομών

Λογαριασμοί κατανομών

Λογαριασμοί κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Λογαριασμοί -> Λογαριασμοί κατανομών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό του λογαριασμού (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή : Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή του λογαριασμού (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Ομάδα κατανομών : Ο χρήστης επιλέγει την ομάδα κατανομών στην ανήκει ο λογαριασμός (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Στοιχεία ομάδας κατανομών : Ο χρήστης επιλέγει τα στοιχεία ομάδας στα οποία ανήκει ο λογαριασμός

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?