Μοντέλα κατανομών

Documentation

Μοντέλα κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Λογαριασμοί -> Μοντέλα κατανομών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό του μοντέλου (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή : Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή του μοντέλου ( είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Ομάδα κατανομών : Ο χρήστης συμπληρώνει την ομάδα κατανομών ( είναι υποχρεωτικό πεδίο)

Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τους λογαριασμούς που μετέχουν στο μοντέλο καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Το άθροισμα της στήλης Ποσοστό πρέπει να είναι 100.