Μοντέλα κατανομών

Μοντέλα κατανομών

Μοντέλα κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Λογαριασμοί -> Μοντέλα κατανομών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό του μοντέλου (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή : Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή του μοντέλου ( είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Ομάδα κατανομών : Ο χρήστης συμπληρώνει την ομάδα κατανομών ( είναι υποχρεωτικό πεδίο)

Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τους λογαριασμούς που μετέχουν στο μοντέλο καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Το άθροισμα της στήλης Ποσοστό πρέπει να είναι 100.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?