Ομάδες κατανομών

Ομάδες κατανομών

Ομάδες κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Λογαριασμοί -> Ομάδες Κατανομών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης επιλέγει μια από τις επτά διαθέσιμες ομάδες (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή : Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή (είναι υποχρεωτικό πεδίο)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?