Παραστατικά κατανομών

Documentation

Παραστατικά κατανομών

Η επιλογή είναι διαθέσιμη από το μενού Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Κινήσεις -> Παραστατικά κατανομών

Η οθόνη αυτή είναι πληροφοριακή και ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει καταχωρήσεις. Στην οθόνη παρουσιάζονται βασικά στοιχεία του παραστατικού καθώς και οι κινήσεις που αφορούν τμήματα 1 και 2.