Εκπτωτικές πολιτικές

Εκπτωτικές πολιτικές

Εκπτωτικές πολιτικές

Η επιλογή είναι διαθέσιμη από το μενού της εφαρμογής Βοηθητικά προγράμματα → Πίνακες → Χρηματοοικονομικών → Εκπτωτικές πολιτικές.

Πεδία Οθόνης

α) Γενικά Στοιχεία

 • Κωδικός: Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό της εκπτωτικής πολιτικής (αριθμητικό πεδίο) και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή της εκπτωτικής πολιτικής και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Κλίμακα : Ο χρήστης επιλέγει την κλίμακα της εκπτωτικής πολιτικής  μέσα από τις τιμές ποσότητα (δλδ ποσοτική κλίμακα),  αξία (δλδ αξιακή κλίμακα),  όχι (δλδ χωρίς κλίμακα) και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Τύπος έκπτωσης: Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο της έκπτωσης μέσα από τις τιμές γραμμής (δλδ η έκπτωση υπολογίζεται στη γραμμή στο πεδίο ποσοστό έκπτωσης 2) συνόλου(δλδ η έκπτωση υπολογίζεται στο σύνολο του παραστατικού στο πεδίο ποσοστό  έκπτωσης) και είναι υποχρεωτικό πεδίο.
 • Τύπος κλίμακας: Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο κλίμακας απλή , προοδευτική
 • Συγκεντρωτική
 • Δεκαδικά:
 • Αλλαγή διαστάσεων: Χρησιμοποιείται για την αλλαγή διαστάσεων της εκπτωτικής πολιτικής. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συμπληρώσει ήδη δεδομένα στην πολιτική θα πρέπει πρώτα να τα διαγράψει για να μπορέσει να κάνει αλλαγή διαστάσεων.

β) Διαστάσεις

Ο χρήστης καταχωρεί τις διαστάσεις της εκπτωτικής πολιτικής. Οι διαθέσιμές διαστάσεις είναι: κωδικός πελάτη, κωδικός είδους, τρόπος πληρωμής, περιλαμβάνει φπα, χώρα πελάτη, τύπος πελάτη, στατιστική ομάδα πελάτη, κατηγορία είδους, υποκατηγορία είδους, στατιστική ομάδα είδους. Τα πεδία που αφορούν στατιστική ομάδα  πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το πεδίο Τιμή

γ) Ημερομηνιακά διαστήματα: Ο χρήστης συμπληρώνει τα διαστήματα ισχύος της εκπτωτικής πολιτικής.

 • Από ημερομηνία: Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκπτωτικής πολιτικής και είναι υποχρεωτικό πεδίο
 • Έως ημερομηνία: Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία λήξης ισχύος της εκπτωτικής πολιτικής
 • Χρήση χρόνου: Επιλέγεται όταν ο χρήστης θέλει να λαμβάνεται υπόψη η ώρα στην εφαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής. Στην περίπτωση επιλογής τα πεδία από ώρα και έως ώρα πρέπει να είναι συμπληρωμένα
 • Από ώρα: Ο χρήστης συμπληρώνει την ώρα έναρξης ισχύος της εκπτωτικής πολιτικής
 • Έως ώρα: Ο χρήστης συμπληρώνει την ώρα λήξης ισχύος της εκπτωτικής πολιτικής
 • Μεταφέρεται: Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται από την εργασία εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο.

Για κάθε ένα ημερομηνιακό διάστημα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα δεδομένα της πολιτικής βάσει των διαστάσεων που έχουν επιλεγεί καθώς επίσης και οι κλίμακες (αν η πολιτική έχει κλίμακα) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

δ) Δεδομένα Διαστάσεων: Εδώ ο χρήστης συμπληρώνει τα δεδομένα της πολιτικής βάσει των διαστάσεων που έχει επιλέξει

ε) Κλίμακες : Ο χρήστης συμπληρώνει τις κλίμακες

Για να λειτουργήσουν οι εκπτωτικές πολιτικές θα πρέπει να γίνει παραμετροποίηση στο υποκατάστημα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Μπορούμε να ορίσουμε εκπτωτικές πολιτικές είτε στο κεντρικό υποκατάστημα είτε ανά υποκατάστημα 

Επεξηγήσεις

1) Αθροιστική εφαρμογή εκπτώσεων: Όταν εφαρμόζονται περισσότερες από μία εκπτωτικές πολιτικές έστω Πολ1 και Πολ2 τότε η έκπτωση που προκύπτει από την Πολ2 προστίθεται στην έκπτωση που προέκυψε από την Πολ1

2) Διαδοχική εφαρμογή εκπτώσεων:  Όταν εφαρμόζονται περισσότερες από μία εκπτωτικές πολιτικές έστω Πολ1 και Πολ2 τότε η έκπτωση που προκύπτει από την Πολ2 προστίθεται στην έκπτωση που προέκυψε από την Πολ1 ως εξής ΕκπΠολ1 + (ΕκπΠολ2 – (ΕκπΠολ1*ΕκπΠολ2/100))

3) Απλή κλίμακα: Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα ψάχνει να βρει την κατάλληλη κλίμακα ώστε να επιστρέψει τις εκπτώσεις. Αν δεν έχουν οριστεί κλίμακες τότε επιστρέφεται η έκπτωση από τον πίνακα των δεδομένων αλλιώς γίνεται αναζήτηση στις κλίμακες (ποσότητα η αξία < από τιμή κλίμακας)

4) Προοδευτική κλίμακας: στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα σπάει (ποσότητα ή αξία) με βάση τις καταχωρημένες κλίμακες και παίρνει τις αντίστοιχες εκπτώσεις

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?