Μετασχηματισμός παραστατικών και scripting

Μετασχηματισμός παραστατικών και scripting

Μετασχηματισμός παραστατικών και scripting

Class: TBOLink

 • propertyBO: TBusinessObject – περιέχει το τρέχον business object
 • event function OnGenericEvent(prm1: string; var prm2: Variant): variant – Καλείται από ειδικές περιπτώσεις προς το παρόν στις κλήσεις των OnTransform_???????. Η prm1 περιέχει το όνομα του event πχ OnTransform_Begin και η prm2 το τρέχον object μετασχηματισμού δηλαδή TDoctrnBOTransfGroupBy ή TDoctrnBOTransfOneByOne

Class: TbaseDoctrnTransfom

 • property BandsExtraWhere: string – περιέχει τα extra where στη μορφή name=where expressions.
  Names is Header or Lines Supported tables is [Header: DocTrn, DocPrm, DocTrnPlus as DocTPlus, (select * fromDocPrmTrans …) as DPTrans, AmTrn(section=1) as AMTRN_S1 , Lines: IteTrn]
 • property TablesExtraSelect: string – περιέχει τα extra select στη μορφή table alias=field1, …, fieldn supported table Alias DocTrn, DocTPlus, Amtrn_S1, IteTrn
 • property TrgSerieCode : string – σειρά που θα παραχθεί
 • property TrgDocPrmID : integer – παραστατικό που θα παραχθεί
 • property TrnDate : TDateTime ημερομηνία παραστατικού
 • property TransPrices : Boolean μεταφέρει αξίες
 • property TransVat : Boolean μεταφέρει ΦΠΑ. (αν true θέτει και το transPrices true)
  ΠΡΟΣΟΧΗ μεταφέρει τον DoctrnVat, σε περίπτωση που το παραστατικό έχει μερικώς μετασχηματιστεί θα έχει λάθος ΦΠΑ.
 • Property TransExtraCharge: Boolean – μεταφέρει κρατήσεις/επιβαρύνσεις του παραστατικού
 • Property TransSN: Boolean – Μεταφέρει τα Serial Number
 • property IsForCopy : Boolean – Εάν πρόκειται για αντιγραφή παραστατικο
 • Property IsFreeTrans : Boolean – Εάν πρόκειται για ελεύθερο μετασχηματισμό
 • property QtyType : Integer – Ποσότητα στο παραστατικό 1: Συνολική, 2: Μετασχηματισμένη 3: Υπόλοιπο
 • property UseSourceWareHouses: Boolean – μεταφέρει τον “Αποθ. χώρο Από/Σε” του DocTrnPlus
 • property UseSourceSerie: Boolean – μεταφέρει “τη Σειρά” (και το υποκαταστημάτων)
 • property UseSourceIncludeVat : Boolean – Μεταφέρει το “περιέχει ΦΠΑ”
 • property UseSourceCoinCodeId:Boolean – Μεταφέρει το “νόμισμα της συναλλαγής”
 • Property UseVat_Type: Boolean – Μεταφέρει το “Καθεστώς ΦΠΑ”
 • Property TargetDocTrnBO: TDocTrnBO – Περιέχει το object μετασχηματισμού του παραστατικού που πρόκειται να δημιουργηθεί
 • property Caption : String – Ο τίτλος της λειτουργίας
 • property DocDoneIDs: string – περιέχει τα ID των παραστατικών που δημιουργήθηκαν (comma delimited)
 • property ItemsDS: TClientDataset– Περιέχει τα είδη που θα μετέχουν στο παραστατικό.
  Έχει περιεχόμενο αμέσως μετά το OnTransform_ItemTrnStart). Σε περίπτωση που το παραστατικό δεν τα πάρει όλα, το επόμενο συνεχίζει από εκεί που έμεινε το προηγούμενο.
 • property ExtraWhere[band: string]: string ReadOnly – παίρνει τα extra where ενός μονό band
 • procedure ExtendExtraWhere(const Value: string); – προσθέτει στα ήδη υπάρχοντα extra where
 • procedure ExtendExtraSelect(const Value: string); – προσθέτει στα ήδη υπάρχοντα extra select
 • procedure ShowFormWithCreatedDocs(const classi: string) – Εμφανίζει φόρμα (mdichild) με τα παραστατικά που δημιουργήθηκαν.
  Η μεταβλητή classi περιέχει τον τύπο της φόρμας ή τις ειδικές σταθερές ‘DOCTRN_DOMAINID’ + domainID, ‘ALLMASTER_ROWTYPE’ + RowType, DOCTRN_DOCTYPE’ + DocType

Class: TDoctrnBOTransfGroupBy απόγονος της TbaseDoctrnTransfom

Για τη δημιουργία παραστατικών με ομαδοποίηση Header / Detail
 • procedure BuildDocs(doctrnList: TdataSet; ShowProgress: boolean); – δημιουργεί παραστατικά από μια λίστα (doctrnList η οποία έχει ένα τουλάχιστον πεδίο με όνομα ID)
 • procedure BuildOnlyItemTrn(const DoctrnIDs: string); – μεταφέρει μονό είδη που περιέχονται στη μεταβλητή DoctrnID (ID των παραστατικών, comma delimited)

Class: TDoctrnBOTransfOneByOne απόγονος της TbaseDoctrnTransfom

Για τη δημιουργία παραστατικών με ένα προς ένα
 • property DocAmountLimit: double – Άξια που δεν πρέπει να υπερβαίνει το κάθε παραστατικό
 • property GroupShipAmID: Boolean – ομαδοποίηση στον πελάτη αποστολής –
 • property property GroupSManID : Boolean – ομαδοποίηση στον πωλητή (DocTrnPlus)
 • property GroupItems : Boolean – ομαδοποίηση στα είδη (κωδικός, χρώμα, μέγεθος, παρτίδα, Α.Χ., δεύτερη μον. μέτρησης)
 • procedure BuildDocs(doctrnList: TdataSet; ShowProgress: boolean); – δημιουργεί παραστατικά από μια λίστα (doctrnList η οποία έχει ένα τουλάχιστον πεδίο με όνομα ID)
 • procedure BuildOneDoc(docTrnID: integer); – δημιουργεί ένα παραστατικά από το docTrnID

Class: TDocTrnBo* απόγονος της TBusinessObject (συναλλαγή)

 • property IsTransfomationActive: boolean – Είναι true όταν η συναλλαγή είναι κατά τη διάρκεια μετασχηματισμού
 • Event OnTransform_Begin(prm1: TbaseDoctrnTransfom) – Καλείται όταν αρχίζει ο μετασχηματισμός και παίρνει παράμετρο το τρέχον object μετασχηματισμού, δηλαδή TDoctrnBOTransfGroupBy ή TDoctrnBOTransfOneByOne
 • Event OnTransform_End – Καλείται όταν τελειώνει ο μετασχηματισμός
 • Event OnTransform_DocTrnDone(prm1: string) -Καλείται αφού γεμίσει ο Header (doctrn, doctrnplus,amtrn_s1). Prm1 is a list of source DoctrnID comma delimited
 • Event OnTransform_ItemTrnStart(prm1: string) -Καλείται πριν αρχίσει να γεμίζει το itemtrn. Prm1 is a list of source DoctrnID comma delimited
 • Event OnTransform_ItemTrnDone(prm1: string) -Καλείται αφού γεμίσει το itemtrn. Prm1 is a list of source DoctrnID comma delimited
 • Event OnTransform_DocDone(prm1: string) -Καλείται αμέσως πριν καταχωρηθεί το παραστατικό.Prm1 is a list of source DoctrnID comma delimited

Class: TfTransofrmationScenarios απόγονος της TADC_BaseForm (Φόρμα Σεναρίων Μετασχηματισμού)

 • property AllowSelectScenario: Boolean -Αν επιτρέπεται ή όχι η επιλογή σεναρίου
 • property AllowShowScenario -αν θα εμφανιστεί ή λίστα με τα σενάριο μετασχηματισμού
 • property LoadForTransform -αν η φόρμα έχει δημιουργηθεί και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μετασχηματισμό
 • Function Create(aTransfType, aDomainId, aDocPrmId:Integer; aMany : Boolean): TfTransformationScenarios; -Δημιουργεί τη φόρμα των σεναρίων μετασχηματισμού
  aTransfType 0: Μετασχηματισμός, 1: Αντιγραφή, 2: Ελεύθερος μετασχηματισμός aDomainID: 1: αγορές – παραγγελίες προμηθευτών, 2: Πωλήσεις παραγγελίες πελατών 11: Αποθήκη, 12: πάγια aDocPrmId: Σειρά source παραστατικού aMany: Μαζικός ή απλός μετασχηματισμός
 • Procedure LoadScenario(aKeyValue): Integer -Φορτώνει σενάριο μετασχηματισμού
 • Procedure DoTransformation -υλοποιεί τη διαδικασία του μετασχηματισμού
 • Procedure HandleTransfone(aTrgDocTrnBOClassName:String; aTrgDocTrnBO: TDocTrnBO; aDocTrnID:Integer) -η διαδικασία αυτή καλείται για την περίπτωση του απλού μετασχηματισμού aTrgDocTrnBOClassName: classname of target DocTrnBO e.g. TSalesTrnBO aTrgDocTrnBO: target object μετασχηματισμού aDocTrnID: id source παραστατικού
 • Procedure HandleTransf(aTrgDocTrnBOClassName:String; aTrgDocTrnBO: TDocTrnBO; aScrDocTrnData: TDataSet) -η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την περίπτωση μαζικού μετασχηματισμού
  aTrgDocTrnBOClassName: classname of target DocTrnBO e.g. TSalesTrnBO aTrgDocTrnBO: target object μετασχηματισμού aScrDocTrnData: dataset με τα source παραστατικά

Class: TTransformationScenariosBO απόγονος της TBusinessObject

 • Event OnHandle Transformation -Καλείται στην procedure DoTransformation
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?